รายละเอียด:

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยเครื่องแบบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ลงวันที่: 30 สิงหาคม 2561
แหล่งที่มา: สำนักอำนวยการคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน