รายละเอียด:

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยรถราชการของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561
ลงวันที่: 16 กรกฎาคม 2561
แหล่งที่มา: สำนักอำนวยการคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน