ชื่อ-สกุล:

พลเอก ชนะทัพ อินทามระ

ตำแหน่งปัจจุบัน:

ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

การศึกษา/อบรม/ดูงาน:

 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
 • หลักสูตรหลักประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบก
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการบริหารงานบุคคล
 • หลักสูตรเสนาธิการทหาร
 • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)

ประสบการณ์การทำงาน:

 • หัวหน้าศูนย์โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน
 • ผู้บังคับกองร้อย กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์
 • ผู้อำนวยการกองข่าวกองทัพภาพที่ 1
 • เสนาธิการกองพลทหารราบที่ 11
 • รองเจ้ากรมการเงินทหารบก
 • รองผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีกองทัพบก
 • รองผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก
 • ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก
 • ตุลาการศาลทหารขั้นต้น
 • รองปลัดบัญชีทหารบก
 • นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลโท)
 • ตุลาการศาลทหารกลาง
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก)
 • ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
 • ได้รับการแต่งตั้งเป็น คณะทำงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ส่วนพระองค์ในรัชกาลที่ 9 สำนักราชเลขาธิการ ตั้งแต่ปี 2522 - 2560

เครื่องราชอิสริยาภรณ์:

 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
 • มหาวชิรมงกุฎ(ม.ว.ม)

สถานที่ติดต่อ:

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์:

0 2271 8241

โทรสาร:

0 2298 5929

อีเมล์:

chanathap.i@oag.go.th

พลเอก ชนะทัพ อินทามระ