รายละเอียด:

พระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ลงวันที่: 6 ตุลาคม 2557