ประเภท: 
การบริหารจัดการพัสดุและบริการ
      ประเด็นที่ 1 เมื่อ นายก อบต. มีหนังสือแจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้างให้มาทำการตรวจรับการจ้าง ณ สถานที่ก่อสร้าง โดยระบุวันเวลานัดตรวจเรียบร้อย แต่เมื่อถึงวันเวลาดังกล่าวประธานกรรมการไม่มาโดยไม่ทราบสาเหตุ (นายก อบต. เป็นประธานกรรมการตรวจการจ้าง) ซึ่งไม่สามารถดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2538 ข้อ 22 ได้เนื่องจากประธานกรรมการตรวจการจ้างคือตัวนายก อบต. เอง เพราะไม่มีคนที่จะลงนามออกคำสั่งเนื่องจากไม่มาโดยไม่ทราบสาเหตุและไม่มีการลาใดๆทั้งสิ้น จะมีวิธีดำเนินการแก้ไขปัญหานี้อย่างไรถึงจะทำการตรวจรับงานจ้างในวันเวลานั้นได้ได้ 
     ประเด็นที่ 2 กรณีที่ในการตรวจรับงานจ้าง อบต. ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าร่วมในการตรวจรับงานด้วย แต่ทางผู้รับจ้างไม่มาแต่ส่งผู้แทนมา จะทำได้หรือไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจมาด้วยหรือเปล่าและจะสามารถทำการตรวจงานจ้างในวันนั้นได้หรือไม่
คำตอบ: 
      1. ตามระเบียบฯ ข้อ 48(3) โดยปกติให้ตรวจรับงานภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่ประธานฯได้รับทราบการส่งมอบงานและตรวจรับให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว กรณีในวันตรวจรับประธานฯ ไม่มาและไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการคนอื่นแทนตามข้อ 22 ได้ ก็ควรนัดวันตรวจรับใหม่ แต่ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ต้องทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว
      2. คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานจ้างโดยผู้รับจ้างไม่มาก็ได้ แต่ถ้าผู้รับจ้างส่งผู้แทนมาก็ไม่จำเป็นต้องมีหนังสือมอบอำนาจ และการตรวจรับ
สามารถตรวจรับงานในวันนั้นได้