รายละเอียด:

ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๔ (จังหวัดนครราชสีมา) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น ๓ (ด้านบัญชี)
ในสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา
วันที่: 12 กรกฎาคม 2562
แหล่งที่มา: สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 4 (จังหวัดนครราชสีมา)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง