รายละเอียด:

ประกาศ สนง.การตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5 (จ.อุบลฯ) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 จ.มุกดาหาร
วันที่: 31 กรกฎาคม 2562

เอกสารที่เกี่ยวข้อง