รายละเอียด:

สตพ.5 จะรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ชั้น 3 เข้าทำงานในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครพนม
วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2559
แหล่งที่มา: สตพ.5 (จังหวัดอุบลราชธานี)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง