รายละเอียด:

ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ข้อกําหนดทางจริยธรรมเจ้าหน้าที่และบุคลากรอื่นของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ลงวันที่: 25 มิถุนายน 2561
แหล่งที่มา: สำนักอำนวยการคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน