Details

ประกาศ คณะกรรมการดำเนินการสอบฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบฯ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร
Date 21 พฤษภาคม 2563