รายละเอียด:

ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 9 (จังหวัดลำปาง) เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5
วันที่: 14 ธันวาคม 2559
แหล่งที่มา: สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 9 (จังหวัดลำปาง)