Details

ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 9 (จังหวัดลำปาง) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 ของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดน่าน และสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่
Date 5 สิงหาคม 2559
แหล่งที่มา สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 9 (จังหวัดลำปาง)