Details

ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 9 (จังหวัดลำปาง) เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง
Date 4 สิงหาคม 2559
แหล่งที่มา สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 9 (จังหวัดลำปาง)