Details

ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 9 (จังหวัดลำปาง) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 ของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดน่าน สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา และสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักตรวจเงินแผ่นดินที่ประสงค์จะสอบคัดเลือกดังกล่าว
Date 12 มกราคม 2559
แหล่งที่มา สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 9 (จังหวัดลำปาง)