รายละเอียด:

ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 9 (จังหวัดลำปาง) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5
วันที่: 7 ธันวาคม 2559
แหล่งที่มา: สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 9 (จังหวัดลำปาง)