รายละเอียด:

ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 6 (จังหวัดอุดรธานี) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านบัญชี) เพิ่มเติม
วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2559
แหล่งที่มา: สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 6 (จังหวัดอุดรธานี)