รายละเอียด:

ประกาศคณะกรมการดำเนินการสอบคัดเลือก เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านบัญชี) ในวันที่ 5 - 6 มีนาคม 2559
วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2559
แหล่งที่มา: สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 5 (จังหวัดอุบลราชธานี)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง