รายละเอียด:

การขึ้นชื่อและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 ในสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร
วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2559
แหล่งที่มา: สำนักตรวจสอบพิเศภาค 5 (จังหวัดอุบลราชธานี)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง