Details

ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 5 (จังหวัดอุบลราชธานี) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านบัญชี) ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก จำนวน 27 ราย ผู้สมัครสอบรายใดไม่มีชื่อตามประกาศฯ นี้ ให้ยื่นหลักฐานที่แสดงว่าตนได้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก โดยยื่นด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ไปที่สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครพนม ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
Date 24 กุมภาพันธ์ 2559
แหล่งที่มา สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 5 (จังหวัดอุบลราชธานี)