รายละเอียด:

ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3 (จังหวัดนครปฐม) เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 และเรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบฯ
วันที่: 9 ธันวาคม 2559
แหล่งที่มา: สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3 (จังหวัดนครปฐม)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง