รายละเอียด:

ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3
         และตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง)

ตำแหน่งและจำนวนที่จะบรรจุ  (โดยจะบรรจุเพิ่มเมื่อมีตำแหน่งว่างเพิ่มเติมในภายหลัง)
  1. ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านการประชาสัมพันธ์)   จำนวน 2 อัตรา
  2. ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านวิเทศสัมพันธ์)          จำนวน 2 อัตรา
  3. ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านคอมพิวเตอร์)           จำนวน 1 อัตรา
  4. ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5                                      จำนวน 2 อัตรา                                                                                                                                                                                                          
วิธีการรับสมัครสอบและ วัน เวลา ที่รับสมัครสอบคัดเลือก 

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ

ได้ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ

- ทั้งนี้ เอกสารหลักฐานที่นำมายื่นต้องครบถ้วนในวันสมัครสอบคัดเลือก
- ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด
- ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2271 8000 ต่อ 1206 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือก 
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือก ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
ณ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรุงเทพมหานคร และทางเว็บไซต์ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ http://www.audit.go.th 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน 1 ไฟล์
วันที่: 16 มกราคม 2563
แหล่งที่มา: สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มบรรจุแต่งตั้งและเงินเดือน โทร 02 271 8000 ต่อ 1206