รายละเอียด:

ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
 
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

บัดนี้ การดำเนินการสอบแข่งขันได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,287 คน ดังต่อไปนี้
1. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน 201 คน
2. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (ดำเนินงาน) ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน 48 คน
3. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน 1,038 คน

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอให้ผู้สอบแข่งขันได้ มารายงานตัวในวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมดำริอิศรานุวรรต อาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร และจะบรรจุเข้ารับราชการ ในวันที่ 2 กันยายน 2562 ดังนี้
1. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) ลำดับที่ 1 - 100
2. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (ดำเนินงาน) ลำดับที่ 1 - 22
3. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ลำดับที่ 1 - 5

เอกสารที่ต้องนำมายื่นประกอบการรายงานตัว ในวันที่ 6 สิงหาคม 2562
1. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) ใช้ลงทะเบียนรายงานตัว
2. ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง) ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบ จำนวน 1 ฉบับ
 
หากไม่มารายงานตัวในวันเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์โดยไม่ประสงค์จะบรรจุเข้ารับราชการ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน 2 ไฟล์

วันที่: 1 สิงหาคม 2562
แหล่งที่มา: สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มสรรหาและคัดเลือก โทร 02 271 8000 ต่อ 1208