Details

ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 (จังหวัดเชียงใหม่)
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 
(ทดสอบความรู้ความสามารถโดยให้ทดลองปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานขับรถยนต์)
กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบ ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างประจำ
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 (จังหวัดเชียงใหม่)
และสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงราย
Date 9 กันยายน 2562
แหล่งที่มา สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 (จังหวัดเชียงใหม่)