วันที่: 2 สิงหาคม 2562
แหล่งที่มา: สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๔ (จังหวัดนครราชสีมา)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง