วันที่: 8 สิงหาคม 2562
แหล่งที่มา: สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 10 (จังหวัดพิษณุโลก)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง