วันที่: 6 พฤศจิกายน 2562
แหล่งที่มา: สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5 (จังหวัดอุบลราชธานี)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง