รายละเอียด:

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสมทบ เข้าทำงานในสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกำแพงเพชร สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุทัยธานี และสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสิงห์บุรี ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดินชั้น 3 และตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเิงินแผ่นดินชั้น 4
วันที่: 29 พฤศจิกายน 2559
แหล่งที่มา: สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 11 (จ.นครสวรรค์)