ชื่อ-สกุล:

นายสุทธิพงษ์ บุญนิธิ

ตำแหน่งปัจจุบัน:

รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

การศึกษา/อบรม/ดูงาน:

 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขารัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • อบรมหลักสูตรนักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินระดับสูง รุ่นที่ 4 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • อบรมหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • อบรมหลักสูตรการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5 สถาบันพระปกเกล้า
 • ศึกษาดูงานการตรวจเงินประเทศเวียดนาม ญี่ปุ่น เยอรมนี ออสเตรีย และจีน

ประสบการณ์การทำงาน:

 • ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (ภาค 6) (นักบริหารระดับสูง)
 • ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 9 (นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินทรงคุณวุฒิ)
 • ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการสูง) สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 9
 • ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการสูง) สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4

เครื่องราชอิสริยาภรณ์:

 • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
 • ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • เหรียญจักรพรรดิมาลา

สถานที่ติดต่อ:

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์:

0 2271 8000 ต่อ 8024

โทรสาร:

0 2618 5799

อีเมล์:

sutthipong_b@oag.go.th

นายสุทธิพงษ์ บุญนิธิ