ชื่อ-สกุล:

นายสรรเสริญ พลเจียก

ตำแหน่งปัจจุบัน:

กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

การศึกษา/อบรม/ดูงาน:

 • นิติศาสตรบัณฑิต
 • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
 • เนติบัณฑิตไทย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน
 • ปริญญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ. 2553)

ประสบการณ์การทำงาน:

 • ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามการทุจริต 2 (สำนักงาน ป.ป.ป.)
 • ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (นักบริหาร 9) (สำนักงาน ป.ป.ท.)
 • ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (นักบริหาร 9)
 • รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
 • เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

เครื่องราชอิสริยาภรณ์:

 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
 • มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)

สถานที่ติดต่อ:

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์:

0 2271 8245

โทรสาร:

0 2298 5912

อีเมล์:

sansern.p@oag.go.th

นายสรรเสริญ พลเจียก