ชื่อ-สกุล:

นายธนพล โกมารกุล ณ นคร

ตำแหน่งปัจจุบัน:

รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

การศึกษา/อบรม/ดูงาน:

 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การทำงาน:

 • ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
 • ผู้อำนวยการสำนักวินัยทางการเงินและการคลัง
 • ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการบริหารพัสดุและสืบสวนที่ 5
 • ผู้อำนวยการสำนักคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
 • รักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิชาการและให้คำปรึกษาการตรวจเงินแผ่นดิน
 • ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ.1)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์:

 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

สถานที่ติดต่อ:

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์:

085 918 6486

โทรสาร:

-

อีเมล์:

thanapol_k@oag.go.th

นายธนพล  โกมารกุล ณ นคร