ชื่อ-สกุล:

นางยุพิน ชลานนท์นิวัฒน์

ตำแหน่งปัจจุบัน:

กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

การศึกษา/อบรม/ดูงาน:

  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
  • พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม

ประสบการณ์การทำงาน:

  • นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน ระดับ 9 เชี่ยวชาญ
  • ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินที่ 2
  • ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 1 ระดับทรงคุณวุฒิ
  • ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน 1 ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ
  • รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์:

  • ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
  • ประถมาภรณ์มงกุฏไทย (ป.ม.)

สถานที่ติดต่อ:

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์:

0 2271 8243

โทรสาร:

0 2298 5909

อีเมล์:

yupin_c@oag.go.th

นางยุพิน ชลานนท์นิวัฒน์