ประเภท: 
การบริหารจัดการพัสดุและบริการ
งานก่อสร้าง จำเป็นต้องมีการทดสอบวัสดุหรือไม่ ทำไมบางหน่วยงานมีผลทดสอบโดยวิศวกรเอง โดยไม่ผ่านหน่วยงานราชการ แต่บางหน่วยงานมีผลทดสอบออกจากหน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้
คำตอบ: 
งานก่อสร้างจำเป็นต้องมีการทดสอบวัสดุ  เพื่อดูความแข็งแรงของวัสดุที่จะใช้ก่อสร้าง  วัสดุใดจะต้องทดสอบ  จะกำหนดไว้ในเงื่อนไขการก่อสร้าง เช่น คอนกรีตจะต้องรับแรงปะลัยได้ 200 กิโลกรัม/เซนติเมตร  ซึ่งจะต้องมีการทดสอบก่อนเทคอนกรีต
         แต่วัสดุบางอย่างจะมีมาตรฐานอุตสาหกรรมประทับตราหรือแสดงไว้ที่วัสดุแล้ว  เช่น  เหล็กก็ไม่จำเป็นต้องทดสอบ   แต่ถ้าผู้ใช้วัสดุนั้นไม่แน่ใจก็อาจทำการทดสอบว่าถูกต้องตามมาตรฐาน  หรือตามที่ประทับตราหรือไม่
         สำหรับหน่วยงานที่จะทำหน้าที่ทดสอบนั้น  ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในสัญญา   หากหน่วยงานผู้ว่าจ้างมีแผนกหรือกองที่ทำหน้าที่ทดสอบมาตรฐานหรือวิเคราะห์วิจัยอยู่แล้ว   ก็จะกำหนดให้แผนกหรือกองนั้นเป็นผู้ทดสอบ