รายละเอียด:

สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 9 (จังหวัดลำปาง) ขอแก้ไขประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 ของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดน่าน สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา และสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์
วันที่: 15 มกราคม 2559
แหล่งที่มา: สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 9 (จังหวัดลำปาง)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง