รายละเอียด:

"...เมื่อนับรวมวงเงินจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนประเภทหนังสือและชุดหนังสื่อที่ใช้ร่วมกับปากกาพูดได้ จากอบจ.บึงกาฬ อีกหนึ่งสัญญา วงเงิน 19,737,000 บาท  เท่ากับว่านับตั้งแต่ปี 2557-2559 บริษัท ปาธัช จำกัด เป็นคู่สัญญาขายสื่อการเรียนการสอน ให้กับอบจ. 4 แห่ง คือ อบจ.บึงกาฬ อบจ.หนองคาย อบจ.สกลนคร อบจ. นครพนม จำนวน 5 สัญญา รวมวงเงินทั้งสิ้น 103,717,498 บาท..."

วันที่: 12 กรกฎาคม 2562
แหล่งที่มา: สำนักข่าวอิศรา