รายละเอียด:

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ลำดับที่ 19 - 20 สำรองลำดับที่ 21 - 22

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ลำดับที่ 5 - 9 สำรองลำดับที่ 10 - 11

รายละเอียดตามไฟล์แนบ จำนวน 1 ไฟล์
วันที่: 9 ธันวาคม 2559
แหล่งที่มา: สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. 02 271 8000 ต่อ 3204