รายละเอียด:

กำหนดให้ผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  http://job.oag.go.th/  
ตามไฟล์แนบ
วันที่: 19 มกราคม 2559
แหล่งที่มา: http://job.oag.go.th/

เอกสารที่เกี่ยวข้อง