Details

กำหนดให้ผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 มารายงานตัวและบรรจุเข้าทำงาน ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง) ดังนี้
 
- ผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5  ลำดับที่ 9 - 10
 
- มารายงานตัว ในวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 และบรรจุเข้าทำงาน ในวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 8.30 น. ณ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน 1 ไฟล์
Date 6 พฤศจิกายน 2562
แหล่งที่มา สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มบรรจุแต่งตั้งและเงินเดือน โทร 02 271 8000 ต่อ 1206