รายละเอียด:

ตำแหน่ง
ผู้สอบคัดเลือกได้
ลำดับที่
ประกาศสำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน
วัน เวลา สถานที่
และเอกสารประกอบการรายงานตัว
พนักงานสมทบ
ตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3
(ด้านกฎหมาย)
6 - 9
  ลงวันที่
22 มิถุนายน พ.ศ. 2559
1. รายงานตัวและบรรจุเข้าทำงาน
    วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559
เวลา 8.30 - 09.00 น.
ณ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
อาคาร 1 ชั้น 2
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 
2. เอกสารที่ประกอบการรายงานตัว
    2.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
    2.2 สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย (สาขาในกรุงเทพฯ)
          สำเนาเอกสารที่นำมาทุกฉบับ
ให้ถ่ายเอกสารในกระดาษขนาด A4 รับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับไว้ทุกแผ่น (สำเนาเอกสารที่ถ่ายต้องชัดเจนทุกฉบับ)
 
พนักงานสมทบ
ตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3
(ด้านบัญชี)
 
45 - 74
 ลงวันที่
11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
พนักงานสมทบ
ตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5
 
22 - 25
 
 ลงวันที่
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

วันที่: 21 พฤศจิกายน 2559
แหล่งที่มา: สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล โทร. 02 271 8000 ต่อ 3204

เอกสารที่เกี่ยวข้อง