ประเภท: 
การบริหารจัดการพัสดุและบริการ
การทำงานเสร็จก่อนทำสัญญาจ้าง ในกรณีงานตกลงราคานายกสั่งผู้รับจ้างทำงานก่อนทำสัญญาจนงานแล้วเสร็จโดยช่างคุมงานไม่รับทราบช่างคุมงานต้องปฏิบัติ อย่างไรในเมื่องานแล้วเสร็จก่อนทำสัญญา
คำตอบ: 
การดำเนินการดังกล่าวเท่ากับทำงานจ้างโดยไม่มีผู้ควบคุมงาน  ผู้ควบคุมงานจึงไม่อยู่ในฐานะที่จะควบคุมงานตามสัญญาต่อไป และเมื่อไม่มีการควบคุมงาน  ก็ไม่อาจตรวจรับงานได้  และไม่อาจเบิกจ่ายเงินได้  เนื่องจากไม่เป็นตามระเบียบแบบแห่งราชการ