ประเภท: 
การบริหารจัดการพัสดุและบริการ
การจัดซื้อเครื่องมือที่มีราคาเกิน 5,000 บาท และเครื่องมือนั้นสามารถใช้งานได้นานกว่า 1 ปี ในหมวดวัสดุสิ้นเปลืองนั้นสามารถทำได้หรือไม่ ผู้สั่งซื้อ ผู้รับรองการสั่งซื้อ ผู้อนุมัติการสั่งซื้อ ผู้ดำเนินการสั่งซื้อ แผนกพัสดุ กรรมการเปิดซอง กรรมการตรวจรับ มีความผิดหรือไม่ โทษที่ได้รับแต่ละคนเป็นเช่นใดสามารถอ้างว่าไม่ทราบว่าเป็นครุภัณฑ์ได้หรือไม่
คำตอบ: 
ในการจัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุโดยใช้เงินงบประมาณ  จะมีมาตรฐานครุภัณฑ์และวัสดุของสำนักงบประมาณแบ่งประเภทครุภัณฑ์และวัสดุไว้  แม้ว่าของที่จัดซื้อจะมีราคาต่อหน่วยเกิน 5,000.-บาท  และสามารถใช้งานได้นานกว่า 1 ปี  แต่ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ฯ กำหนดไว้ว่าเป็นวัสดุก็สามารถจัดซื้อในหมวดค่าวัสดุได้  ถ้าของที่จัดซื้อเป็นครุภัณฑ์ย่อมไม่สามารถจัดซื้อโดยจ่ายจากหมวดค่าวัสดุได้  และถือว่ามีการตั้งงบประมาณเพื่อจ่ายในการจัดซื้อดังกล่าว  หากจัดซื้อจะเป็นการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติงบประมาณ  ผู้ที่ต้องรับผิดคือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้านการเงิน  พัสดุ  และผู้อนุมัติ  ส่วนกรรมการเปิดซองและกรรมการตรวจรับไม่มีความผิดในส่วนนี้