ประเภท: 
การบริหารจัดการพัสดุและบริการ
กรณีสัญญาเกิน 1 ล้านบาท ขึ้นไป มีข้อกำหนด ตามระเบียบเกี่ยวกับการแจ้งให้ สตง. ส่ง จนท. มาร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับ/ตรวจการจ้าง ของส่วนราชการเพื่อดำเนินการตรวจสอบพัสดุ/งานหรือไม่
คำตอบ: 
กรณีที่วงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป  ต้องส่งสำเนาสัญญาให้  สตง.  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติตามเงื่อนไข   หรือข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้ตามแนวทางการตรวจสอบที่  สตง.ได้กำหนดไว้  สำหรับส่วนราชการจะต้องส่งสำเนาให้  สตง. ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535   หากเป็นหน่วยงานอื่นต้องส่งให้ตามมติ  ครม.