Details

มูลนิธิส่งเสริมกิจการเยาวชนในชุมชนแออัด ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร ร่วมกับ สตง. ในส่วนกลางจัดกิจกรรมพิเศษบรรยายให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างให้เด็ก และเยาวชนจาก ๓ โรงเรียนในเขตประเวศ รวม ๔๒๓ คน ตระหนักถึงหน้าที่ของปวงชนชาวไทยในการ เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และรู้รักษ์เงินแผ่นดิน พร้อมกันนี้ สตง. ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน มอบทุนให้กับมูลนิธิฯ สำหรับดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม รวมเป็นเงิน  ๒๔๓,๐๐๐บาท  
Date 20 กุมภาพันธ์ 2563
แหล่งที่มา กรุงเทพธุรกิจ