วันที่: 15 มกราคม 2563
แหล่งที่มา: สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๔ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)