Details

“...การก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ยังไม่ได้เปิดให้บริการเนื่องจากขาดการเตรียมความพร้อมทั้งด้านเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ด้านบุคลากรและด้านข้อมูลข่าวสาร การก่อสร้างอาคารศูนย์จำหน่ายสินค้าพื้นเมืองยังไม่ได้เปิดบริการขายสินค้า เนื่องจากอาคารมีลักษณะเป็นลานโล่ง ไม่มีโต๊ะ ตู้ที่เอื้ออำนวยต่อการวางสินค้าและจัดเก็บ รวมทั้งตัวอาคารตั้งอยู่ในจุดที่ห่างไกลจากบริเวณการกอ่สร้างปรับปรุง จุดอื่น เป็นระยะทางตามเส้นทางถนนประมาณ 3 กิโลเมตร ทำให้ คาดหมายได้ว่าอาจมีการใช้ประโยชน์อาคารนี้ไม่คุ้มค่า...”

Date 23 พฤศจิกายน 2562
แหล่งที่มา สำนักข่าวอิศรา