Details

"...ในช่วงปี 2557 อบจ.ขอนแก่น ทำสัญญาจัดซื้อเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย มาจากเอกชน 2 ราย ดังนี้ สัญญาแรก เลขที่ 35/2557 ตกลงซื้อขายเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2557 จำนวน 13 รายการ จาก บริษัท เบญญาภา 2009 จำกัด วงเงิน 10,891,900 บาท ลงนามวันที่ 4 ส.ค. 57  สิ้นสุดสัญญา 3 ก.ย. 57  สัญญาสอง เลขที่ 8/2558 ซื้อเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยจังหวัดขอนแก่น ระยะที่ 2 ประจำปี 2557 จำนวน 3 รายการ จากบริษัท แซมซินเนอร์ยี่ จำกัด วงเงิน 26,740,800 บาท ลงนามวันที่ 15 ธ.ค. 57 สิ้นสุด 13 ก.พ. 58..."

Date 4 พฤศจิกายน 2562
แหล่งที่มา สำนักข่าวอิศรา