Details

"...ตรวจสอบสถานประกอบการของห้างหุ้นส่วนจำกัดแห่งหนึ่ง พบว่า บ้านเลขที่ดังกล่าวมีป้ายหน้าร้านระบุชื่อเป็นสถานประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์รับออกแบบป้ายโฆษณา พิมพ์ป้ายอิงค์เจ็ท โดยไม่พบว่าได้เปิดเป็นร้านจำหน่ายยางรถยนต์หรือสิ่งอื่นใดที่เกี่ยวกับรถยนต์แต่อย่างใดแม้ในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจะระบุวัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนจำกัดในข้อ 40 ว่า ประกอบกิจการค้ายางก็ตาม กรณีนี้จึงอาจพิจารณาได้ว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดดังกล่าว มิได้เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้ออันจะทำให้ไม่สามารถสืบราคายางรถยนต์จากร้านค้าดังกล่าวได้และไม่สามารถพิจารณาให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดดังกล่าวเป็นผู้ผ่านคุณสมบัติในการเสนอราคา..."

Date 4 พฤศจิกายน 2562
แหล่งที่มา สำนักข่าวอิศรา