รายละเอียด:

วันที่: 18 ตุลาคม 2561
แหล่งที่มา: สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง