รายละเอียด:

วันที่: 7 มีนาคม 2561
แหล่งที่มา: สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน