รายละเอียด:

 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี
ลงวันที่: 16 พฤษภาคม 2562
แหล่งที่มา: สำนักอำนวยการคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน