ชื่อ-สกุล:

นายสมพล สมเกียรติกุล

ตำแหน่งปัจจุบัน:

ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ. 13)

การศึกษา/อบรม/ดูงาน:

  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการบัญชี) วิทยาลัยเกริก

ประสบการณ์การทำงาน:

  • ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพังงา
  • ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 13

เครื่องราชอิสริยาภรณ์:

  • ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

สถานที่ติดต่อ:

ถนนสุราษฎร์ธานี-นาสาร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100

โทรศัพท์:

โทรสาร:

อีเมล์:

sompon_s@oag.go.th

นายสมพล สมเกียรติกุล